ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ЗА УЧАСТИЕ В ИГРAТА „АБОНИРАЙ СЕ и СПЕЧЕЛИ с BGBRANDS“


РАЗДЕЛ 1.ПРАВИЛА НА ИГРАТА „АБОНИРАЙ СЕ и СПЕЧЕЛИ с BGBRANDS“


1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „АБОНИРАЙ СЕ и СПЕЧЕЛИ с BGBRANDS“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в нея.
1.2. Настоящите правила са достъпни на web страницата на bgbrands: https://www.bgbrands.bg/ за периода на провеждане на Играта.
1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
1.4. Настоящите правила влизат в сила на 18 октомври 2022 г. и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на web страницата https://www.bgbrands.bg/. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.
1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.
1.6. В Играта се предоставят следните награди:


10 подаръчни кутии с продукти от българските производители Трухчевата къща, Перун, BioStyle, Еньовден


РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР


2.1. Организатор на Играта е „Еком БГ Брандс“ ООД с ЕИК 206595902, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1715, ж.к. Младост 4, ул. „Васил Радославов“ № 6, ет. 3; телефон: 0894647050; имейл: info@bgbrands.bg (наричан по-долу за краткост „Организатор“).
2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, спечелили от Играта.


РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. УЧАСТВАЩИ ОБЕКТИ


3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
3.2. Играта се провежда в периода от 18.10.2022 г. до 02.11.2022 г. включително. В рамките на този период на посочените дати, участникът може да участва за спечелване на награда от Играта.
3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез фейсбук страницата и инстаграм акаунта на платформата BGBRANDS, както следва https://www.facebook.com/bgbrands.bg


РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА


Единственото задължително условие за участие в играта е участникът да се абонира за бюлетина на bgbrands, като предостави своите имена и валиден имейл. По желание всеки участник може да хареса страницата на bgbrands, да хареса публикацията за играта и да тагне двама приятели, но изброените не са задължително условие за участието за наградите.
4.1. Участник в Играта е всяко физическо лице, което:
4.1.1. Изпълнило е условията на предизвикателството – да се абонира за бюлетина на bgbrands с валидни имена и имейл тук: https://www.bgbrands.bg/info/subscribe
4.1.3. Предоставило е доброволно своите две имена и имейл за връзка на лично съобщение на страницата на Организатора при поискване от организаторите на Играта.
За валиден участващ играч ще се приема само този, който отговаря на изискванията на настоящите условия.


РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА


5.1. В Играта може да участва всяко физическо лице, което отговаря на изискванията за участие в Играта.
5.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти и услуги, предлагани от Организатора.
5.3. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) абонамент, само с един имейл, като може да спечели само една награда. Регистрации с повтарящи се имейли ще бъдат заличавани от участие, като ще бъде отчетен за валиден само първият извършен абонамент с конкретния имейл адрес.
5.4. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Фейсбук. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на социалната мрежа Фейсбук.
5.5. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Фейсбук във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.
5.6. Всеки участник следва да отговаря на условието на Играта.
5.7. Коментарите на участниците следва да не съдържат послание или каквото и да е друго съдържание, което:
- е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;
- е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;
- е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или което и да е трето лице;
- съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
- пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
- проповядва агресивна или недемократична идеология;
- нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
- се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
- нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;
- противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.
Коментари под поста, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта.
Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва всички коментари, които противоречат на настоящите правила.
5.8. Печелившите, които получават награди в Играта, са тези участници, които са изпълнили условията за участие. Имената на печелившите се обявяват на https://www.facebook.com/bgbrands.bg


РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ


6.1. За периода на играта ще бъдат раздадени 10 подаръчни комплекти с продукти от български производители.
6.2. Печелившите, които получават награди в Играта, са тези участници, които са изпълнили правилно условията на играта и са изтеглени чрез специален софтуер на произволен принцип.
6.3. Имената на печелившите се обявяват на https://www.facebook.com/bgbrands.bg до 5 дни след края на Играта.
6.4. Всеки печеливш следва да потвърди желанието си да получи определената награда не по-късно от 5 дни след официалното му обявяването на https://www.facebook.com/bgbrands.bg. В случай, че печеливш не се свърже с Организатора в рамките на този период или не предостави необходимата информация, печелившият губи правото да получи спечелената награда.
6.5. Ако в рамките на 5 дни след обявяването на печелившия, той не се свърже с Организаторите и не предостави необходимата информация за получаването на наградата, Организаторите нямат ангажимент да изтеглят друг печеливш.
6.6. Наградите ще бъдат изпратени по куриер до посочен от печелившия участник адрес.
6.7. В случай че участникът, избран да получи награда, не може да бъде открит от куриерите, за да получи наградата си в рамките на работния ден, счита се, че участникът се отказва от правото си да получи наградата.
6.8. Наградите не могат да бъдат получавани от трето лице, различно от печелившия.
6.9. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.


РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ


7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това, като изпрати лично съобщение на официалната страница на Организатора във Фейсбук https://www.facebook.com/bgbrands.bg
7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез Facebook страницата https://www.facebook.com/bgbrands.bg и акаунта си в Instagram или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация извършени действия за участие в Играта.
7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата https://www.bgbrands.bg/


РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ


8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности във Фейсбук страницата https://www.facebook.com/bgbrands.bg, в интернет страницата https://www.bgbrands.bg/ или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.
8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.
8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.
8.4. Участниците са отговорни за заплащането за своя сметка на всички разходи, които могат да възникнат във връзка с участието им в Играта, с изключение на куриерската такса за доставяне на наградата.


РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


9.1. Настоящите правила са достъпни на web страницата https://www.bgbrands.bg/ за периода на провеждане на Играта.
9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
9.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса на участие да дисквалифицира съответния участник.
9.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.
9.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.
9.6. Настоящите правила влизат в сила на 18.10.2022 г. и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата https://www.bgbrands.bg/ Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.


РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


10.1. Участието в Играта е доброволно. При участието си участник може да предостави достъп до профила си във Фейсбук или други лични данни, необходими за провеждане на Играта или получаване на наградите. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.
10.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.
10.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите.
10.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало, или не съгласие за това.
10.5. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му, съответно правото му да се възползва от спечелената награда.
10.6. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

Подобни статии

ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ С БГ БРАНДС
Здравейте, приятели! От 05-20 август проведохме фейсбук игра „ ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ С БГ БРАНДС “. Условията на играта бяха публикувани на bgbrands.bg, както и на страницата ни във Фейсбук. Само за...
BGbrands.bg - маркетплейс платформата на българските производители
Bgbrands.bg е платформа, създадена от екип, който силно вярва в качественото родно производство, в уменията и таланта на българските производители и в силата на традициите и културата. В...